Lokaty standardowe

Bank otwiera rachunki lokat terminowych Klientom, dla których prowadzi rachunek bieżący lub pomocniczy a także dla Klientów nie posiadających rachunku. W ramach zawartej z Bankiem umowy Posiadacz rachunku może otworzyć i prowadzić dowolną ilość rachunków lokat terminowych w złotych i/lub w walutach wymienialnych, w zadeklarowanych przez Posiadacza okresach lokowania środków.

Podstawą otwarcia rachunku lokaty terminowej w złotych lub w walucie wymienialnej jest złożenie przez Posiadacza rachunku dyspozycji dotyczącej wniesienia lokaty terminowej

Warunki prowadzenia lokaty terminowej, w tym okres przechowywania oraz wysokość oprocentowania środków ustalane są indywidualnie dla każdego rachunku lokaty.

Zadeklarowany przez Posiadacza rachunku okres utrzymywania lokaty rozpoczyna się w dniu wpływu środków na rachunek lokaty terminowej i kończy się w ostatnim dniu okresu umownego.

Bank w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego - stosownie do zapisu w dyspozycji i potwierdzeniu złożenia lokaty może:

  •  przekazać kwotę lokaty wraz z należnymi odsetkami na wskazany rachunek,
  •  odnowić lokatę na kolejny okres umowny

Lokata standardowa stanowi dla Klienta elastyczną formę inwestowania wolnych środków finansowych.

 

Lokata przeznaczona jest dla:

  •   przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  •   rolników indywidualnych,
  •   jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - o ile posiadają zdolność prawną,
  •   organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych.

 

Lokaty standardowe pozwalają na:

  •   korzystniejsze oprocentowanie rachunku lokaty w stosunku do oprocentowania proponowanego w rachunku bieżącym,
  •   możliwość wyboru sposobu oprocentowania lokaty w zależności od kwoty oraz okresu jej trwania,
  •   możliwość otwierania i prowadzenia wielu rachunków lokat terminowych.

 

Wpłaty i wypłaty na rachunku lokaty terminowej na warunkach standardowych mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

Okres umowy

W PLN i EUR lokaty można zakładać na okresy: 7, 14 i 21-dniowe oraz 1, 3 i 6-miesięczne natomiast w USD lokaty można zakładać na okresy 1, 3 i 6-miesięczne.

Minimalna wpłata:

Minimalne kwoty lokaty standardowej:

w PLN - 500 złotych dla lokat 1, 3 i 6 miesięcznych oraz 30 tys. złotych dla lokat 7, 14 i 21 dniowych.

Dla lokat w EUR i USD minimalne kwoty odpowiednio wynoszą: 250 EUR i 500 USD

Informacje dodatkowe

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 50 000 EURO.